آگهی استخدام پیمــانی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی

سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از میان داوطلبان واجد شرایط (مرد و زن) تعداد 69 نفر را از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به شرح جدول ذیل به صورت پیمانی استخدام می‌نماید.

 

ردیف رشته شغلی رشته تحصیلی مورد نیاز مقطع تحصیلی تعداد مورد نیاز توضیحات 1 کارشناس حقوقی  کارشناس حقوق قضائی   /
کارشناس ارشد حقوق  با گرایش های حقوق خصوصی – حقوق عمومی – حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی -
کارشناسی ارشد
13 نفر مرد -------------- 2

کارمند / کارشناس املاک و اراضی

مهندسی کشاورزی با گرایش آبیاری کارشناسی ارشد 1 نفر مرد -------------- 3 جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری -  شهر سازی کارشناسی -
کارشناسی ارشد
4 نفر مرد -------------- 4 مهندسی کشاورزی با گرایش زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی -
کارشناسی ارشد
1 نفر مرد -------------- 5 مامور انتظامات الهیات – زبان و ادبیات عرب – علوم اجتماعی – روانشناسی کارشناسی – کارشناسی ارشد 17 نفر مرد شرط لازم برای این رشته شغلی تاهل و  دارا بودن حداقل 175 سانتیمتر قد برای آقایان و حداقل 170 سانتیمتر قد برای خانم ها و شرایط جسمانی مناسب 
می باشد. ضمناً داوطلبان خانم بایستی دارای پوشش کامل اسلامی ( چادر ) باشند .
****
ضمناً نوع خدمت در این رشته شغلی به صورت شیفتی و در تمام ایام سال می باشد و  استخدام شدگان  این رشته شغلی تا 20 سال اجازه تغییر یا جابجایی شغلی را نخواهند داشت .
6 زبان و ادبیات عرب کارشناسی – کارشناسی ارشد 3 نفر زن

7

کارمند اجرای قرار
حفاظت املاک
نقشه برداری

کارشناسی

1 نفر مرد شرط لازم برای این رشته شغلی دارا بودن حداقل 175 سانتیمتر قد و شرایط جسمانی مناسب  می باشد.

8

مامور حفاظت املاک نقشه برداری

کارشناسی

1 نفر مرد

9

جغرافیا با گرایش برنامه ریزی شهری

کارشناسی

2 نفر مرد

10

کارشناس نرم افزار مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی ارشد

1 نفر مرد --------------

11

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی

1 نفر مرد -------------- 12 کارشناس نقشه برداری نقشه برداری کارشناسی -
کارشناسی ارشد
2 نفر مرد -------------- 13 حسابدار حسابداری کارشناسی -
کارشناسی ارشد
2 نفر مرد -------------- 14 کارشناس فقه و مبانی حقوق کارشناسی -
کارشناسی ارشد
10 نفر مرد -------------- 15 کارشناس نظارت /  امور اداری مدیریت دولتی / مدیریت اجرایی کارشناسی -
کارشناسی ارشد
3 نفر مرد -------------- 16 کارشناس مخابرات مهندسی برق گرایش مخابرات کارشناسی 1 نفر مرد -------------- 17 کارشناس روانشناسی روانشناسی گرایش عمومی کارشناسی ارشد 1 نفر زن داوطلبان خانم بایستی دارای پوشش کامل اسلامی
 ( چادر ) باشند .
18 کارشناس حقوقی فقه و مبانی حقوق /
کارشناس حقوق /
کارشناس ارشد حقوق  با گرایش های حقوق خصوصی – حقوق عمومی - حقوق ثبت اسناد و املاک
کارشناسی -
کارشناسی ارشد
1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان درگز- محل خدمت درگز می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت. 19

کارمند / کارشناس املاک و اراضی

مهندسی کشاورزی با گرایش زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی -
کارشناسی ارشد
1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان درگز- محل خدمت درگز  می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت. 20 مهندسی کشاورزی با گرایش زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی -
کارشناسی ارشد
1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان اسفراین- محل خدمت اسفراین می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت. 21 جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری -  شهر سازی کارشناسی -
کارشناسی ارشد
1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان فریمان- محل خدمت فریمان می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت. 22 جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری -  شهر سازی کارشناسی -
کارشناسی ارشد
1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان قوچان- محل خدمت قوچان می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت.

 شرایط عمومی استخدام پیمــانی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی


/ 0 نظر / 16 بازدید